YNET 26.3.2011
Του
Asaf Romirowsky

Η έννοια της Ιντιφάντα επιτρέπει στους Παλαιστινίους να δικαιολογούν τη βία παίζοντας παράλληλα το χαρτί της θυματοποίησης

The Arabic term Intifada connotes awakening or uprising and was first used during the 1987 uprising against IsraelΟ Αραβικός όρος Ιντιφάντα υποδηλώνει αφύπνιση ή εξέγερση και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1987 εναντίον του Ισραήλ. It is also used in the Palestinian narrative in the sense ofto shake up or wake upthe world and Israel to all the wrong that was done to the Palestinians as a result of the Israelioccupation.”Στην Παλαιστινιακή ιστορική αφήγηση συναντάται επίσης με την έννοια του "ταρακουνήματος ή της αφύπνισης" του κόσμου και του Ισραήλ σε όλες τις αδικίες που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι εξαιτίας της Ισραηλινής "κατοχής".

Practically, this idea, that any means including violence may be used in the face ofoccupationhas given Palestinians the carte blanche to do whatever they want whenever they want with no consequences for their actions.Πρακτικά, η ιδέα ότι κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της βίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της "κατοχής" έχει δώσει στους Παλαιστίνιους λευκή επιταγή προκειμένου να κάνουν ό, τι θέλουν, όποτε θέλουν και χωρίς συνέπειες για τις πράξεις τους.

Yasser Arafat's ultimate goal in his day was to make the Palestinian cause the flagship for the Arab world at large.Ο απώτερος στόχος του Yasser Arafat στην εποχή του ήταν να κάνει την Παλαιστινιακή υπόθεση την προμετωπίδα όλου του Αραβικού κόσμου. Σύμφωνα μεUntil the Palestinians receive the justice they are divinely owed, the theory went, the Arab world should not rest. τη θεωρία αυτή, ο Αραβικός κόσμος δεν πρέπει να ησυχάσει μέχρις ότου οι Παλαιστίνιοι βρουν τη δικαίωση που τους οφείλεται από το Θεό. Over the years, the Palestinian cause has been used by many Arab regimes and Islamist groups like al-Qaeda and others as a public relations tool to galvanize their respective causes without really intention of helping the Palestinians.Με την πάροΚατάΚΚΚΚατά τη διάρκεια των ετών, το Παλαιστινιακό ζήτημα έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά Αραβικά καθεστώτα και Ισλαμιστικές ομάδες, όπως η al-Qaeda, ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι σκοποί τους χωρίς κάποια πραγματική πρόθεση βοήθειας των Παλαιστινίων.

Historically, the first Intifada began in 1987.Ιστορικά, η πρώτη Ιντιφάντα ξεκίνησε το 1987. The second so-called al-Aqsa intifada took place in 2000, and now according to a Facebook page the third Intifada is scheduled to erupt on May 15 - the Palestinian Nakba Daythe catastrophe day. Η δεύτερη – η λεγόμενη al-Aqsa - έλαβε χώρα το 2000 και τώρα, σύμφωνα με σελίδα στο Facebook, η τρίτη Ιντιφάντα έχει προγραμματιστεί να ξεσπάσει στις 15 Μαΐου - την Παλαιστινιακή Nakba, δηλαδή την ημέρα της Καταστροφής. This is the Palestinian interpretation of Israel's creation in 1948. Πρόκειται για την Παλαιστινιακή ερμηνεία της δημιουργίας του Ισραήλ το 1948.

With the ongoing upheaval in the region from Tunisia and Egypt to Bahrain, Yemen, Libya, and now even Syria, the Palestinians have no plan to sit idly by and not join the party.Με τη συνεχιζόμενη αναταραχή να σαρώνει την περιοχή από την Τυνησία και την Αίγυπτο ως το Μπαχρέιν, την Υεμένη, τη Λιβύη και τώρα ακόμη και τη Συρία, οι Παλαιστίνιοι δεν σκοπεύουν να μείνουν αμέτοχοι και να μην πάρουν μέρος στο γλέντι. In the past, the Intifada was the vehicle to unite and bind Palestinians to their Arab/Muslim brethren.Στο παρελθόν, η Ιντιφάντα ήταν το όχημα που ένωνε και συνέδεε τους Παλαιστινίους με τους Άραβες/Μουσουλμάνους Recently, Hamas praised Tunisia's Intifada and the overturning of the corrupt Ben Ali regime. αδελφούς τους.

Πρόσφατα, η Hamas έπλεξε το εγκώμιο της Ιντιφάντα της Τυνησίας και της ανατροπής του διεφθαρμένου καθεστώτος του Ben Ali. Hamas went as far as saying that the Tunisian Intifada was amilestone in contemporary Arab history”, and asserted that injustice can only be countered with sacrifice.Η Hamas έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι η Τυνησιακή Ιντιφάντα αποτελεί ένα "ορόσημο στη σύγχρονη Αραβική ιστορία" ενώ διαβεβαίωσε ότι η αδικία μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί μόνο με τη θυσία.

This language is an excellent illustration of Arafat's legacy, the Palestinianization of the Arab/Muslim world.Αυτή η γλώσσα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα της κληρονομιάς του Arafat, της "Παλαιστινιοποίησης" του Αραβικού / Μουσουλμανικού κόσμου.

Η Intifada in academiaΙντιφάντα στην πανεπιστημιακή κοινότητα

Intifada is not limited to the Middle East but has penetrated the halls of US academia.Η Ιντιφάντα δεν περιορίζεται στη Μέση Ανατολή αλλά έχει εισχωρήσει στις αίθουσες της ακαδημαϊκής κοινότητας των ΗΠΑ. This is demonstrated by individuals like Hatem Bazian, an Arabic lecturer at the University of California, Berkeley who following the War in Iraq stated thatit's about time that we have an Intifada in this country that changes fundamentally the political dynamics in here.” There is also Yvonne Yazbeck Haddad, a professor of the History of Islam and Christian-Muslim Relations at Georgetown University, who explained simply that, “Intifada is something that Muslims and Palestinians all approve of.Αυτό αποδεικνύεται από άτομα όπως ο Hatem Bazian - Άραβας λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας – ο οποίος μετά τον πόλεμο στο Ιράκ είχε δηλώσει ότι "είναι πια καιρός για μια Ιντιφάντα και σ’ αυτή τη χώρα που θ’ αλλάξει ριζικά την πολιτική δυναμική εδώ". Υπάρχει επίσης η Yvonne Yazbeck Haddad - καθηγήτρια της Ισλαμικής Ιστορίας και των Σχέσεων Χριστιανών-Μουσουλμάνων στο Πανεπιστήμιο Georgetown – η οποία εξήγησε απλά ότι η "Ιντιφάντα είναι κάτι που εγκρίνουν όλοι οι Μουσουλμάνοι και οι Παλαιστίνιοι. It means 'just get off my back'.”Σημαίνει "απλά παράτα με ήσυχο". 

 

No one should doubt that Intifada has violent terroristic goals that have been demonstrated by the level of violence used against Israelis since the first and second Intifadas.Κανείς δεν πρέπει ν’ αμφιβάλλει ότι η Ιντιφάντα έχει βίαιους τρομοκρατικούς στόχους που φάνηκαν από το επίπεδο βίας που χρησιμοποιήθηκε εναντίον των Ισραηλινών κατά την πρώτη και τη δεύτερη Ιντιφάντα. As a mechanism that justifies all violence in the name ofresistance,” the Intifada has allowed continued violence, including the latest rampage of killings of innocent Israelis in Itamar and now in Jerusalem.Ως μηχανισμός που δικαιολογεί κάθε μορφή βίας στο όνομα της "αντίστασης", η Ιντιφάντα επιτρέπει τη συνεχή βία, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας κτηνωδίας των δολοφονιών αθώων Ισραηλινών στην Itamar και τώρα στην Ιερουσαλήμ. One of the mistakes Israel has made is adopting the phrase itself to describe its ongoing conflict with the Palestinians.Ένα από τα λάθη που έχει κάνει το Ισραήλ είναι η υιοθέτηση της ίδιας αυτής φράσης για την περιγραφή της συνεχιζόμενης διαμάχης του με τους Παλαιστινίους. By adopting an Arabic phrase with clear goals into Israeli political and cultural vernacular Israel has, in effect, legitimated the Palestinian point of view.Με την υιοθέτηση μιας Αραβικής φράσης με σαφείς στόχους και την ενσωμάτωσή της στην Ισραηλινή πολιτική και πολιτιστική διάλεκτο, το Ισραήλ ουσιαστικά νομιμοποίησε την Παλαιστινιακή οπτική.

One result is that the violent asymmetrical war Israel has been fighting for the past 24 years has been relegated to an “uprising,” which implies that the means are justifiable, instead of a full blown war.Μία επίπτωση αυτού είναι ότι ο βίαιος ασύμμετρος πόλεμος που αντιμετωπίζει το Ισραήλ τα τελευταία 24 χρόνια έχει υποβιβαστεί από έναν πλήρως ανεπτυγμένο πόλεμο σε μια απλή "εξέγερση" που δικαιολογεί τα μέσα που χρησιμοποιούνται.

Internally, Israel's government understands that Palestinians are conducting a war but for unclear reasons it simply declines to call it what it is.ΕΕΕσωτερικά, η Ισραηλινή κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι οι Παλαιστίνιοι διεξάγουν έναν πόλεμο αλλά, για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι, αρνείται να τον αποκαλέσει με τ’ όνομά του. Even now, key Israeli government figures like former Shin Bet chief and now Knesset member Avi Dichter have been warning against a third Intifada.Ακόμη και τώρα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο πρώην αρχηγός της Shin Bet και τώρα Βουλευτής Avi Dichter προειδοποιούν κατά μιας τρίτης Ιντιφάντα. Ο Dichter is wrong. Dichter  σφάλει. ΤοShaking updoes not include cutting children's throats; terrorist wars do. "ταρακούνημα" δεν περιλαμβάνει το κόψιμο παιδικών λαιμών. Οι τρομοκρατικοί πόλεμοι το κάνουν.

The cycles of Intifada have been more beneficial to Palestinians than their so-called quest for Palestinian statehood.Οι κύκλοι της Ιντιφάντα υπήρξαν πιο επωφελείς για τους Παλαιστινίους από τη λεγόμενη αναζήτηση Παλαιστινιακού κράτους. Η Intifada allows Palestinians to use and justify violence whenever necessary, and to use the victimhood card as needed. Ιντιφάντα επιτρέπει στους Παλαιστινίους να χρησιμοποιούν και να δικαιολογούν τη βία όποτε χρειάζεται και να παίζουν το χαρτί της θυματοποίησης όποτε απαιτείται. By continually harping onoccupation,” Palestinian victims automatically explain and justify moral depravity of violence as not only exceptional but legitimate.Με τη συνεχή εμμονή τους στην "κατοχή", τα Παλαιστινιακά θύματα αυτόματα εξηγούν και αιτιολογούν την ηθική εξαχρείωση της βίας όχι μόνο ως επιβεβλημένης αλλά και ως δικαιολογημένης. In turn, regional Intifadas only validate the ongoing Palestinian one.Με τη σειρά τους, οι περιφερειακές Ιντιφάντες απλά επικυρώνουν τη συνεχιζόμενη Παλαιστινιακή.

Whether or not the increasing violence against Israel will be called a "third Intifada" or something more honest, until Palestinians choose a different vehicle Israel will be forced to combat their violence in a way that leaves no room for interpretation.ΗΑυΑυτή η αυξανόμενη βία κατά του Ισραήλ μπορεί μελλοντικά να ονομαστεί "τρίτη Ιντιφάντα" ή κάτι πιο ειλικρινές. Έως ότου όμως οι Παλαιστίνιοι επιλέξουν ένα διαφορετικό όχημα, το Ισραήλ θ’ αναγκάζεται να καταπολεμά τη βία τους μ’ έναν τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια ερμηνειών.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4047810,00.html